<blockquote id="z9qej"></blockquote><button id="z9qej"></button>

  <th id="z9qej"><noframes id="z9qej">

    <nav id="z9qej"><center id="z9qej"><dl id="z9qej"></dl></center></nav>

    <ol id="z9qej"></ol>
    <nav id="z9qej"><big id="z9qej"></big></nav>

    <rp id="z9qej"></rp><th id="z9qej"></th>

    手机APP下载

    您现在的位置: 首页 > 托福 > 托福写作 > 托福独立写作真题 > 正文

    2018年7月7日托福机经之托福独立写作作文真题

    来源:可可英语 编辑:Sara ?  可可英语APP下载 |  可可官方微信:ikekenet

    Do you agree or disagree with the following statement? It is better to relax by a movie or reading a book than doing physical exercise. Do you agree?

    重点单词   查看全部解释    
    architect ['ɑ:kitekt]

    想一想再看

    n. 建筑师

    联想记忆
    passion ['pæʃən]

    想一想再看

    n. 激情,酷爱

    联想记忆
    unique [ju:'ni:k]

    想一想再看

    adj. 独一无二的,独特的,稀罕的

    联想记忆
    organic [ɔ:'gænik]

    想一想再看

    adj. 器官的,有机的,根本的,接近自然的

     
    nevertheless [.nevəðə'les]

    想一想再看

    adv. 仍然,不过
    conj. 然而,不过

     
    accompany [ə'kʌmpəni]

    想一想再看

    vt. 陪伴,伴随,给 ... 伴奏
    vi.

    联想记忆
    addition [ə'diʃən]

    想一想再看

    n. 增加,附加物,加法

    联想记忆
    dismiss [dis'mis]

    想一想再看

    vt. 解散,开除,逃避,(法律)驳回

    联想记忆
    allocate ['æləkeit]

    想一想再看

    vt. 分派,分配,分配额

    联想记忆
    payment ['peimənt]

    想一想再看

    n. 支付,付款,报偿,报应

     
    ?
    发布评论我来说2句

     最新文章

     可可英语官方微信(微信号:ikekenet)

     每天向大家推送短小精悍的英语学习资料.

     添加方式1.扫描上方可可官方微信二维码。
     添加方式2.搜索微信号ikekenet添加即可。
     久久综合中文字幕一区二区
     <blockquote id="z9qej"></blockquote><button id="z9qej"></button>

      <th id="z9qej"><noframes id="z9qej">

        <nav id="z9qej"><center id="z9qej"><dl id="z9qej"></dl></center></nav>

        <ol id="z9qej"></ol>
        <nav id="z9qej"><big id="z9qej"></big></nav>

        <rp id="z9qej"></rp><th id="z9qej"></th>